IN MEMORIAM Dr Mihalj Kočiš (1942-2020) - direktor naše škole od 1980. do 2007. godine
<< Povratak

Dr Mihalj Kočiš, direktor u penziji, preminuo je 7. oktobra 2020. godine u 78. godini.


BIOGRAFIJA DR MIHALЈA KOČIŠA


Dr  Mihalj Kočiš rođen je 18. novembra 1942. godine u Tordi, u opštini Žitište.

Nakon završene osnovne škole u rodnom mestu, maturirao je u Drugoj gimnaziji u Zrenjaninu.

Višu pedagošku školu završio je u Beogradu na smeru geografija-istorija.      

Nakon odsluženja vojnog roka, zaposlio se u Osnovnoj školi „Doža Đerđ“ u Gunarošu kao nastavnik geografije i istorije. Godine 1972. zasniva radni odnos u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ u Subotici na radnom mestu nastavnika geografije i istorije. U svojoj nastavničkoj karijeri posebno je bio nagrađivan za uspešan rad sa učenicima – izviđačima i pionirima u školi.

U istoj školi je izabran za pomoćnika direktora škole za mandatni period od 1976. do 1980. godine, a od 1980. godine do 2007. nalazio se na  funkciji direktora.

Pod njegovim rukovođenjem, evidentni su bili radni uspesi ustanove po pitanjima organizacije rada, uslova rada, stručnog osposobljavanja, saradnje sa neposrednom školskom sredinom. U školi je razvijen poseban model saradnje sa roditeljima pod nazivom „Škola za roditelje“, koji je neprekidno tekao od 1994. do 2007. godine, u cilju razvijanja uspešne saradnje roditelja, učenika i škole. Na njegovu inicijativu i istrajno zalaganje škola je 2001. godine promenila naziv u Osnovnu školu „Sečenji Ištvan“. Tokom svog višedecenijskog rada na funkciji direktora stalno se zalagao za implementaciju savremenih ideja u upravljanje ustanovom i nastavni proces. Sa svojim saradnicima izradio je precizne programe rada škole, sa posebnim osvrtom na inovacije i kreativan odnos prema rukovođenju ustanove.

Godine 1995. stekao je zvanje profesora pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Magistarsku tezu odbranio je 1998. godine pod naslovom ,,Upravljanje kvalitetom obrazovanja u osnovnoj školi u dvojezičnoj sredini – sociološki prilaz“ na Univerzitetu u Novom Sadu, na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2002. godine na istom fakultetu pod nazivom „Informatičko – upravljački model sistema kvaliteta u osnovnoj školi“.

Bio je član komisije za izradu većeg broja reformskih elaborata školskog sistema Srbije. Učestvovao je na brojnim stručnim skupovima posvećenim pitanjima iz oblasti obrazovanja.

Osam godina je bio predsednik Saveza učeničkih zadruga Srbije.

Autor je većeg broja stručnih radova.

Po sticanju doktorata radio je kao nastavnik u visokoškolskoj jedinici u Subotici Pedagoškog fakulteta u Somboru Univerziteta u Novom Sadu, a kasnije na Fakultetu humanističkih nauka Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Najznačajnija društvena priznanja:

1.  SVETOSAVSKA NAGRADA - zbog izuzetnog doprinosa u razvoju obrazovanja i sporta u 2005. godini, Beograd, 2006.                                                                    

2.  OKTOBARSKA NAGRADA - SKUPŠTINA OPŠTINE SUBOTICA - kao izraz društvenog priznanja za naročita dostignuća u obrazovno-vaspitnom radu, Subotica, 1990.

3. SPECIJALNO PRIZNANjE – SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA SRBIJE - za doprinos realizaciji Republičkog takmičenja učeničkih zadruga Srbije i razvoju Učeničkog zadrugarstva, Beograd, 2005.

4.  SPOMEN-PLAKETA ,,MARTON ARON” - priznanje za izuzetan požrtvovani rad u obrazovanju i očuvanju mađarskog jezika i kulture, Budimpešta, 2005.


Polaganje urne dr Mihalja Kočiša obaviće se 20. oktobra 2020. u 12 sati na Bajskom groblju u Subotici iz Peić kapele. Slava mu!